PODKLADY PRO STANOVISKO KE ZMĚNĚ PALIVA V CTZ MAŘATICE

Cílem tohoto sdělení je zajistit plnou informovanost obyvatel širšího okolí teplárny CTZ s.r.o. o možných dopadech uvažovaných změn na jejich zdraví a životní prostředí.

Impulzem pro vypracování byl článek ve Zpravodaji UH (leden 2020) a následně podepsání memoranda o spolupráci mezi městem a společností MVV Energie CZ a.s.

Namísto původních idejí nahradit dnes používaný hnědouhelný prach zemním plynem se dnes uvažuje o dalších možnostech a ve spolupráci s městem mají být analyzovány tyto varianty:

1. Spalování zemního plynu v moderních kogeneračních jednotkách (výroba el. energie spolu s produkcí tepla).

2. Spalování zemního plynu v kombinaci se spalováním směsného komunálního odpadu, případně se spalováním vodárenských kalů (tzv. zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO).

3. Výstavba stanice na výrobu bioplynu, kde by byl likvidován biologicky rozložitelný komunální odpad. Bioplyn by byl následně spalován opět se zemním plynem v kogeneračních jednotkách.

Město, jako společník CTZ s.r.o., záměr zpracovávat odpady v areálu CTZ podporuje s odůvodněním, že by měl pozitivní vliv na stabilitu ceny tepla a na poplatky za odpad a měl by minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů a zamezení prašnosti současné skládky uhlí.

Cíl minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí však splňuje pouze 1. varianta – náhrada uhlí zemním plynem spalovaným v kogeneračních jednotkách.

Dvě zbývající varianty sice odstraní dnešní problém s prašností skládky uhelného prachu, ale přinášejí z pohledu možných dopadů na prostředí a kvalitu života v okolí CTZ další rizika, jak vyplývá z jednotlivých kapitol tohoto rozboru.

Další informace např. zde:

https://zlin.rozhlas.cz/mlzici-stena-mela-chranit-lidi-z-uherskeho-hradiste-pred-prachem-z-teplarny-je-7898208

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/konec-s-prasnosti-ctz-v-hradisti-ma-zmenit-topidlo-20190424.html

https://www.mesto-uh.cz/memorandum-ktere-deklaruje-zmenu-paliva-v-teplarne-je

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/s-popelem-z-uhli-je-do-ctyr-let-konec-hradiste-se-dohodlo-s-ctz-20191218.html

http://www.idobryden.cz/zpravy/spalovna-je-jen-alternativa-zapach-nepripustime/b9c67fa4-1ced-11ea-9ac0-005056ab0011/