ZÁVĚRY A DALŠÍ POSTUP

Závěry

Záměry zpracování odpadů v CTZ nelze brát na lehkou váhu. Na rozdíl od Vsetína je zde město přímo spolumajitelem CTZ, takže mohou převážit zájmy úzce ekonomické a další nad zájmem ochrany zdraví a životního prostředí.

Nutno brát v úvahu, že prakticky vždy jde především o byznys a naše neustále „vylepšovaná“ legislativa v oblasti ochrany zdraví a ŽP k obraně zájmů obyvatel postižených lokalit moc nepomáhá. Občanům pak nezbývá, než aby sami tlačili na preventivní řešení: Zařízení s výše popsanými riziky projektovat s umístěním co nejdál do obytné zástavby, škol, sídlišť, nákupních středisek a zařízení pro sport a rekreaci.

Jakási „pozitiva“ varianty 2 nebo 3 tedy tvoří pouze nezaručené sliby ekonomických výhod pro obyvatele města. Jaká však může být realita, ukazuje příklad Libereckého ZEVO. Cena tepla z tohoto zdroje patřila ještě 6 let po zprovoznění mezi nejvyšší v ĆR. K postupnému snižování ceny došlo až po složitých jednáních města a po nátlaku, že umožní výstavbu náhradních zdrojů tepla zcela mimo teplárnu.  

Rovněž bychom měli brát v úvahu, že dnes je již poněkud jiná doba, než byla v 90. letech, kdy se stavělo cokoliv „výnosného“ bez ohledu na celospolečenské hledisko a velmi často bez zřetele na životní prostředí a ochranu zdraví obyvatel.

Nežijeme již v tak chudém a zanedbaném státě jako tehdy a stále větší část společnosti si uvědomuje, že kvalitní životní prostředí a zdraví něco stojí. Pokud ochranu zdraví a prostředí myslíme vážně, nemůžeme jen preferovat ekonomický prospěch části občanů před zdravím a životními podmínkami jiných.

Výběr mezi dvěma variantami zpracování odpadů v CTZ nemá z pohledu ochrany zdraví a ŽP řešení:

  • U ZEVO typu spalovny odpadů existuje větší riziko negativního vlivu na zdraví obyvatel, pokud nepůjde o spalovnu postavenou a provozovanou v souladu se zákonem o IPPC – tedy využívající nejlepší dostupné techniky, a pokud se úplně nevyloučí riziko požáru a emisí zápachu ze vstupního zásobníku odpadů. Navrhované umístění je nevhodné i z pohledu rizika zamořování okolí spalovny nevyčištěnými kouřovými plyny během nouzových odstávek při poruchách zařízení a haváriích.
  • V případě realizace BPS sice odpadá riziko výskytu širokého spektra toxických látek ve spalinách, ale z pohledu diskomfortu obyvatel v okolí je hrozící riziko obtěžování zápachem daleko výraznější než v případě ZEVO. Z pohledu doporučovaného ochranného pásma (800 m od BPS zpracovávající odpady) je navíc umístění takovéto technologie v areálu CTZ zcela nesmyslné.

Takže výběr varianty v této lokalitě je z pohledu obyvatel v blízkém okolí jednoznačný: Náhrada uhlí čistě zemním plynem, využívaným v kogeneračních jednotkách.

Další postup

Teď je věc v rukách zpracovatelů analýzy a zastupitelů. Můžeme doufat, že zvítězí zdravý rozum a proklamace o ochraně životního prostředí v UH nezůstanou jen prázdnými frázemi:

Citace z POH města UH: „Jednotlivé způsoby nakládání s odpady musí vytvářet komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.“

A slova pana starosty ve Zpravodaji města (2020/01): „Nepostavíme tu nic, co by nebylo výhodné pro město a jeho obyvatele nebo co by mělo negativní vliv na životní prostředí.“ 

Rovněž doufejme, že radnice bude otevřeně a včas informovat o vývoji záměru.

V případě, že by bylo rozhodnuto podpořit jednu ze zde kritizovaných variant – spalování odpadů v ZEVO nebo zpracování v BPS, za současného stavu legislativy nezbývá než aktivní obrana samotných občanů ve spolupráci s ekologickými organizacemi a s pomocí všech dostupných nástrojů a prostředků.

Bude nutná široká angažovanost veřejnosti, založení spolku, získání potřebné podpory, sestavení petic, sběr podpisů, aktivní účast při posuzování vlivu záměru na životní prostředí (proces EIA), případně i protestní demonstrace.

Ing. František Pecha

Uherské Hradiště, březen 2020