TZ: Projekt Hradišťské spalovny odpadů pokračuje

TZ: Projekt Hradišťské spalovny odpadů pokračuje

15 října, 2023 Uncategorized 0

Dne 6.10.2023 vypršel termín pro připomínky k doplněné dokumentaci EIA záměru spalovny odpadů v Uherském Hradišti. Čisté Hradiště poslalo Krajskému úřadu ve Zlíně desítky připomínek, se závěrem, že současný stav dokumentace EIA je nedostatečný a neřeší řadu zásadních otázek s možným nepříznivým dopadem na prostředí a život obyvatel v Hradišti.

„Některé oblasti byly doplněny, některé vágně odpovězeny, ale stále je zde mnoho nevypořádaných oblastí s potenciálními riziky či zhoršením stavu proti plánované plynofikaci teplárny, nehledě na to, že se zde objevily další chyby a manipulace s čísly v uváděných propočtech,“ nastiňuje situaci předseda petičního výboru Čisté Hradiště Jakub Grós a dodává: „Město Uherské Hradiště je téměř polovičním vlastníkem společnosti CTZ s.r.o., takže se snaží skrze Zpravodaj prezentovat jednostranný pohled a propagovat danou spalovnu zejména pro ekonomický zisk. Právě proto nelze ustoupit z požadavku na takové výsledné řešení, které co nejvíce omezí námi kritizované negativní vlivy na okolí a zdraví obyvatel“.

Výtky k navrhovanému řešení jsou ze strany Čistého Hradiště dlouhodobě konzistentní. „Namátkově můžeme zmínit výrazné navýšení některých nebezpečných škodlivin v ovzduší ve srovnání s dnešním stavem, nepřijatelný způsob řešení rizika zahoření odpadů, nadsazenou kapacitu spalovny, která bude v létě vypouštět až 40% tepla z odpadů bez využití volně do okolí, ale také třeba obavy vůči hluku“ uvádí do problematiky František Pecha, člen petičního výboru Čisté Hradiště, který rozboru dokumentace a připomínkám věnoval stovky hodin svého soukromého času.

„Nejvíce nám vadí nejasnosti v použití nejlepších dostupných technik a neochota výslovně zařadit důležité techniky kontroly a řízení emisí kritických škodlivin. Celkově z tendenčního zpracování dokumentace čiší snaha získat co nejširší mantinely pro návazná povolovací řízení a získat tak prostor pro výstavbu co nejjednoduššího zařízení. Na místě je tedy obava, že často opakovaná prohlášení investora, že spalovna bude povolena dle zákona o integrované prevenci (IPPC), zůstane pouze součástí taktiky uklidnit veřejnost“, dodává.

Krajský úřad informoval o konání veřejného projednání 31.10.2023 v Uherském Hradišti. V případě téměř totožného projektu na Vsetíně však dokumentaci třikrát vrátil a veřejné projednání ohlásil až poté. „Bohužel mám pocit, že vše do sebe jaksi zapadá. Kraj zaspal s řešením odpadové politiky a teď budeme nést důsledky. Podle našeho názoru stále přetrvává nebezpečí, že zde může být postaveno něco, co zdaleka neodpovídá úrovni moderních spaloven vybavených technologiemi určenými pro umístění v městské zástavbě, realizovaných ve vyspělých zemích EU, a co by mělo splňovat požadavky na ochranu prostředí a zdraví i za 20-25 let. Ale ještě to rozhodně nevzdáváme!“ shrnuje situaci Pecha.