Co se událo v poslední době se spalovnou CTZ?

Co se událo v poslední době se spalovnou CTZ?

18 června, 2021 Uncategorized 2

24.5.2021 – Předložení studie

Město předložilo studii ohledně budoucnosti CTZ po několika měsících od jejího dokončení. Zastupitelé ani veřejnost studii neměli k dispozici před jejím představením. O studii jsme žádali dle zákona č.106/1999 Sb.

 • Studie upřednostňuje variantu spalování odpadů, případně s čistírenskými kaly v širším centru města
 • Studie se zabývá dopadem na okolí zcela nedostatečně a nehodnotí možná rizika dopadů na prostředí a zdraví lidí
 • Studie je poplatná velmi úzkému zadání, nepracuje s alternativními možnosmi zvýšení efektivity výroby energie a je zaměřena pouze na výnosnost CTZ
 • Neobjevila se žádná nová fakta, kromě úvahy o využití nově vytvořeného dotačního titulu i pro spalovnu odpadů

11.6.2021 – Schůzka s panem starostou

Zástupce Čistého Hradiště se setkal s panem starostou, který přislíbil diskuzi, otevřenost, doplnění faktů, které chybějí ke kvalifikovanému rozhodování.

Diskutovala se témata:

 • Decentralizace zdrojů energií – jedná se o řešení, které může snížit cenu tepla občanům, avšak není vedením města podporováno údajně kvůli potenciální infrastrukturní náročnosti
 • Místní referendum – hlavními argumenty ze strany vedení města proti referendu je přesun diskuze z faktické roviny na emoční, větší odloučení zastánců i odpůrců různých řešení, které nemusí pomoci budoucímu nalezení shody.
 • Absence ekologického rozměru studie – studie z VUT řeší pouze malý výsek těchto aspektů a hodnotí pouze základní ukazatele znečištění používané pro běžná fosilní paliva.
 • IPPC – Integrovaná prevence a kontrola znečištění, tedy jediný mechanismus, který by do budoucna mohl fungovat jako nástroj snižování znečištění produkovaného spalovnou a zajišťoval by kvalitní kontrolu provozu.
 • Nutnost zaměřit se prvně na možnosti snížení potřeby tepla a na zefektivnění energetického využití paliv snížením ztrát při výrobě, distribuci a užití.
 • Nastavení kapacity preferované varianty – cca 20% tepla v letních měsících bude volně upouštěno a bude ohřívat okolí. Aby byla zajištěna o něco vyšší výnosnost pro CTZ, než má varianta čisté plynofikace, bylo nutno zvolit tuto kapacitu spalovny odpadů, která však 3x přesahuje produkci odpadů ve městě.

Čisté Hradiště opětovně zopakovalo jasný postoj

Jsme pro podporu řešení čistě na bázi zemního plynu jako paliva.

V dotazu ohledně spalování odpadů znovu zopakovalo, že

Varianta spalování odpadů bez dobrovolného přihlášení investora k IPPC je absolutně nepřijatelná.

14.6.2021 – Zastupitelstvo města

Proběhlo zastupitelstvo s projednáním bodu 6,  týkajícím se budoucnosti CTZ

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo první část:

 •  ANO Varianty modernizace spalování uhlí a výstavby bioplynové stanice byly jasně shledány jako nežádoucí celým zastupitelstvem v souladu s peticí Čisté Hradiště a nebudou tedy dále brány v potaz

Koalice odmítla následující body:

 • NE Uspořádat o této důležité otázce referendum – tedy nechat rozhodnout občany města. Pro úsporné řešení referenda bylo navrženo datum podzimních voleb do Poslanecké Sněmovny
 •  NE Vypracovat studii vyhodnocující rizika negativních dopadů navrhovaných variant na prostředí a zdraví.
 •  NE Zadat doplnění studie s akceptací IPPC pro spalování odpadů

Co bude dále?

Městská koalice nezavázala Radu města k dopracování dalších odborných podkladů. Nedokážeme předjímat, co bude následovat. Co však dokážeme odhadnout s největší pravděpodobností:

 • Varianta decentralizace nebude součástí rozhodování
 • Městská koalice nenechá uskutečnit místní referendum
 • Nebude se čekat na významné strategické dokumenty kraje, které mají vycházet z nové legislativy a měly by tak rozhodnutí determinovat (např. Plán odpadového hodpodářství Zlínského kraje, Územní energetická koncepce Zlínského kraje) 
 • Nebude vypracována studie o možných dopadech na okolí a zdraví obyvatel Uherského Hradiště
 • Nebude vypracována plnohodnotná varianta s přihlášením se k IPPC, možná bude předloženo pouze dílčí naznačení ekonomické nevýhodnosti tohoto řešení, bez uvedení přínosů pro prostředí a obyvatele.

Jak se můžeme bránit?

Mechanismů pro obranu správného řešení není mnoho. Byli jsme přizváni k diskuzím o daných variantách, ale obáváme se, že bez výše zmíněných doplňujících podkladů diskuze s občany budou vedeny pouze v rovině domněnek, dohadů, polopravd, účelovosti a (věříme že ne) manipulace.

Datum oznámení vybrané varianty je stanoveno na 30.11.2021. Neděláme si iluze o tom, že je nyní fakticky ve hře jiná varianta než spalování odpadů v širším centru města. Vzhledem k prázdninovému období vnímáme časovou problematiku.

Očekáváme pozvání ke “kulatému stolu” se zástupci města, CTZ, VUT a to v měsíci srpnu. Hlavním cílem je vyjasnění těchto základních bodů:

 • Ekologická stránka studie – rizikové emise a jejich kontrola; maření tepla; obsah chloru v nevyužitelném plastovém odpadu, uvažovaném jako podpůrné palivo v případě spalování čistírenských kalů; skutečné polutanty a nebezpečné látky, jejich odstraňování, atp.)
 • Zvýšení transparentnosti a věrohodnosti ekonomických výstupů variant (vyčíslení provozních nákladů, modelové zahrnutí emisních povolenek, budoucích poplatků za spalovaní odpadů, apod.)
 • Analýza vývoje odběru tepla a možností snížení energetické náročnosti současných odběratelů.
 • Návrh a vyhodnocení optimální modifikace V3 (čistá plynofikace) s posílením struktury již dnes decentralizovaných kotelen či KGJ, provozovaných CTZ, případně doplněním o další decentralizované zdroje.
 • Analýza dopadů případných úbytků odběratelů CTZ, resp. snižování odběrů tepla.
 • Akceptace IPPC

Vzhledem k situaci a k času, který je k dispozici, budeme nuceni – jestliže se tyto diskuze neuskuteční a nebo město bude dál podporovat spalovnu bez akceptace IPPC – spustit v měsíci září agresivní osvětovou kampaň s případným vyústěním v podobě místního referenda na základě vůle občanů. Později již pro tento krok nebude příležitost.

Neradi bychom se dostali do situace, kdy budeme napadat proces schvalování EIA, čímž bychom oddalovali odklon od uhlí. Věříme, že diskuze s jasnými závěry i závazky města proběhnou, jak mají a nalezneme rozumný a odborný konsenzus.

2 Responses

 1. Nevhodné umístění napsal:

  Jen chci za sebe napsat, že ať už bude palivo jakékoli, je pro mně zvláštní fakt, že se více nehovoří o nevhodném umístěním současné teplárny – v obytné zástavbě, v záplavové zóně.

  Věřím, že by se našlo vhodnější místo.

  • Jakub Grós napsal:

   Díky mockrát za komentář. Tuším, že záplavová zóna byla relativně nedávno z dané lokality odňata. Každopádně zejména umístění je velký problém vůči lidem v okolí. Je to jedna z našich největších kritik – studie byla zadána velmi úzce. Soukromou společností. Stejně tak neobsahuje např. možnost decentralizace. Takže rozhodování města není o tom, co může a je nejlepším řešením pro obyvatele, ale která je nejvýhodnější varianta ze zadaných variant společnosti CTZ respektive MVV.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *